ДГ 123 Шарл Перо
Детска градина в град София

Мисия и визия

Мисия на детската градина

 

Мисията, която следваме е да положим основите за учене през целия живот чрез осигуряване на физическото, познавателното, езиковото, духовно - нравственото, социалното, емоционалното и творческото развитие на децата, отчитайки значението на играта в процеса на педагогическото взаимодействие и осигурявайки равен шанс на всяко дете при постъпването му в училище.

 

Визия на детската градина

 

Нашият стремеж е да създадем модерна институция за предучилищно образование, съхранила българските образователни традиции и предоставяща съвременни условия за развитие на личностния потенциал и интереси на децата, привлекателна и удовлетворяваща за деца и родители.

 

Цели

  • Да превърне детската градина в благоприятно място за качествено предучилищно образование, достъпно и даващо равен шанс на всички деца.
  • Да се осигура безопасна и стимулираща среда, в която децата да се чувстват щастливи и сигурни.
  • Да се утвърди система от педагогически дейности в интерес на детето и неговия успех.
  • Да се подхранва чувството за личностна идентичност, самочувствие и съзнание, способности и ограничения, съчетани с уважение към правата на другите.
  • Да развиваме чувство на самоуважение и чувство за лична отговорност и самодисциплина у децата.

Потребности и приоритети:

  • Повишаване на качеството на предучилищното образование и подкрепа на личностното развитие.
  • Повишаване   квалификацията   на   педагогическия   персонал   в   отговор на променените  индивидуални  нужди  и  изисквания  към  квалификацията,  налагани  от съвременното образование.
  • Приобщаване  на  родителите  и  социалните  институции  към  проблемите  на детската градина и съвременното предучилищно образование.