ДГ 123 Шарл Перо
Детска градина в град София

Логопедичен кабинет

 

 

 

Детска градина № 123  „Шарл Перо” от учебната 2019/2020 год. има назначен специалист "логопед" за допълнителна подкрепа на деца с говорни нарушения.

 

Логопедът работи по график с децата, които имат нужда от допълнителна подкрепа за говорно развитие.

 

Тази дейност е безплатна за децата в Детска градина № 123 “Шарл Перо”.

 

 

 

 

 Логопедът е специалист по комуникативни нарушения, който се занимава с обследване, диагностика и терапия на различни езиково-говорни нарушения при деца.

 

В началото се провежда първично логопедично обследване на децата в детската градина при писмено заявяване  на родителите.

 

Ако за дете от детската градина се установи необходимост от логопедична помощ, специалистът уведомява родителите му и организира подходяща програма за логопедична терапия. Логопедът се съобразява с възрастта на детето, равнището на индивидуалното  и речевото му развитие, вида и степента на речевото нарушение.

В зависимост от вида и степента на тежест на проблема, логопедът работи основно в следните направления:

 • постигане на оптимални за правилната артикулация тонус и подвижност на мускулатурата на речевия апарат
 • правилна постановка, автоматизация и диференциация на говорни  звукове, които най-често затрудняват децата, а именно това са: Л, Р, Ш, Ж, Ч, С, З, Ц, К, Г
 • упражнения за овладяване и подобряване  на речевото дишане
 • овладяване на техники за плавна и ритмична реч
 • работа върху характеристиките на гласа (височина, сила, тембър, интонация, емоционалност и т.н.)
 • преодоляване на специфичните логопедични трудности при деца със сензорни, интелектуални, соматични проблеми
 • езиково развитие - структура и значение на думата, граматически правилна организация и подреждане на думите в изречение и изказване, правилно използване на езика в зависимост от контекста на ситуацията и събеседника
 • формиране на сензорни еталони (за цвят, форма, големина, време и пространство)
 • развитие фината моторика на ръцете и подготовка на водещата ръка за писане
 • формиране на елементарни математически представи
 • формиране на пълноценни представи за околния свят
 • развитие на познавателните процеси (възприятие, внимание, памет, мислене, въображение)                                            

                                                  

Логопедичните занимания се провеждат на територията на детската градина в логопедичен кабинет, който е специално оборудван за нуждите на терапията.

 

 

        В хода на логопедичната работа се поддържа активна връзка със семейството и учителите на детето. 

Може да се посъветвате относно речевото развитие на детето ви в определеното време за консултации с родители, след предварително заявено желание и записване .

 

График за работа на логопед за учебната 2019/2020г. в ДГ № 123 „Шарл Перо”

 

Задължителна работа с деца в детската градина 11,00 астрономически часа седмично.Седмичното разпределение се редува през седмица.

 

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

8:00 - 12:00

8:00-12:00

8:00-12:00

17.00 до 18.00

Консултация с родители

8:00-12:00


8.00 - 12.00