ДГ 123 Шарл Перо
Детска градина в град София

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА РАБОТЕЩИТЕ С ДЕЦА

 

ЕТИЧЕН КОДЕКС

на  ДГ №123 „ШАРЛ ПЕРО”

 

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) Настоящият Етичен кодекс определя етичните и морални норми като конкретизира стандартите на поведение на участниците в образователния процес – деца, учители, директор и другите педагогически специалисти, както и родителите и непедагогическия персонал в  ДГ № 123 „Шарл Перо”.

(2) Етичният кодекс има за цел да повиши общественото доверие в професионализма на работещите в ДГ №123 „Шарл Перо” , както и да издигне престижа и да укрепи авторитета на институцията.

(3) Участниците следва да спазват изискванията за законност, коректност, безпристрастност, отговорност в контактите си по между си и с всички институции в страната.

(4) Всички педагогически специалисти и непедагогическия персонал са длъжни да спазват безусловно законите на Република България както в контактите с родители и децата, така и с институциите в страната в лични и служебни взаимоотношения..

(5) Етичният кодекс е създаден на основание разпоредбата на  чл. 175, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО). Редът за създаването му е определен в правилника за дейността на институцията, в съответствие с изискванията на ЗПУО.

 

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ

Чл. 2. (1) Настоящият Етичен кодекс на ДГ №123 е подчинен на общите принципи в системата на предучилищното и училищното образование:

1. единна държавна образователна политика за осигуряване правото на предучилищно образование;

2. ориентираност към интереса и към мотивацията на детето , към възрастовите и социалните промени в живота му, както и към способността му да прилага усвоените компетентности;

3. равен достъп до качествено образование и приобщаване на всяко дете;

4. равнопоставеност и недопускане на дискриминация при провеждане на предучилищното  образование;

5. хуманизъм, толерантност и уважение към етническата, националната, културната, езиковата и религиозна идентичност на децата, учениците и хората с увреждания;

6. дейностите на работещите се осъществяват при спазване принципите на законност, лоялност, честност, безпристрастност, политическа неутралност, отговорност и отчетност.

 (2) Родителите подпомагат образователната институция като инициират и осъществят дейности чрез настоятелството и обществения съвет.

 

Глава втора

ОТГОВОРНОСТИ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС

 

Чл. 3. (1) Всички участници в  ДГ №123 „Шарл Перо” са длъжни да:

1. спазват принципите на законност, лоялност, честност, безпристрастност, компетентност, политическа неутралност, зачитане на личността, отговорност и взаимно уважение;

2. съдействат за провеждането на държавната политика, основаваща се на принципите на правовата държава.

3. осъществяват действия, предлагат и вземат решения, водещи до елиминиране на произвола и укрепване на доверието в институцията;

4. извършват дейността си компетентно, обективно и добросъвестно и да се стремят към непрекъснато подобряване на работата си;

5. не накърняват престижа на  ДГ №123 „Шарл Перо”;

 6. изпълняват задълженията си безпристрастно и непредубедено, като създават условия за равнопоставеност.

(2) Не се допуска отправянето на обидни квалификации и дискриминационно отношение между служителите в институцията.

(3) Педагогическите специалисти, непедагогическият персонал следва да изглеждат по начин, подходящ за средата, в която работят и се обучават, като облеклото бъде съобразено с общоприетите норми на представителност и да съответства на репутацията на институцията.

Чл. 4. (1) Педагогическите специалисти имат задълженията да:

1. опазват живота и здравето на децата по време на образователния процес и на други дейности, организирани от институцията;

2. зачитат правата и достойнството на децата и другите участници в предучилищното и училищното образование;

3. сътрудничат и партнират със заинтересованите страни;

4. се съобразяват с уникалността и специфичната уязвимост на всеки ученик;

4. подкрепят и стимулират правото на децата на свободно изразяване на мнение по всички въпроси от негов интерес;

5. осигуряват на децата със специални образователни потребности равни възможности за достъп до образование и адекватни грижи;

6. не участват в практики, които не зачитат достойнството на децата или са опасни и вредни за физическото и емоционално му здраве и развитие;

7. не участват в практики, които дискриминират по някакъв начин децата на основата на раса, етнически произход, религия, пол, националност, език, способности, или на базата на статуса, поведението или убежденията на родителите;

8. познават симптомите на тормоз и насилие над дете – физическо, психическо, сексуално, вербално, емоционално.

(2) Когато друго лице изкаже подозрения за малтретиране на дете да окажат пълно съдействие за предприемане на подходящи действия за закрила на детето.

(3) Когато му станат известни действия или ситуации, които заплашват здравето и сигурността на детето, имат моралната и законова отговорност да информират органите по закрила на детето и ръководството на училището.

Чл. 5. (1) Децата имат задълженията да:

1. зачитат правата, честта и достойнството на другите, както и да не прилагат физическо и психическо насилие;

2. не възпрепятстват със своето поведение и постъпки нормалното протичане на образователния процес;

3. уважават педагогическите специалисти и непедагогическия персонал;

4. зачитат друга раса, вяра, националност, убеждения, пол, социален статус, както и свободно да изразяват мнение;

5. участват в проекти и програми, предложени от детската градина;

 

Чл. 6. (1) Родителите имат следните задължения:

1. да осигуряват редовното присъствие на детето в институцията;

2. да уведомяват своевременно учителите в случаите на отсъствие на детето;

3. да се осведомяват редовно за своите деца относно приобщаването им в детската градина, успеха и развитието им в образованието и спазването на правилата за поведение;

3. да спазват правилника за дейността на ДГ №123 „Шарл Перо”и да съдействат за спазването му от страна на детето;

4. да участват в процеса на изграждане на навици за самоподготовка като част от изграждането на умения за учене през целия живот;

5. да участват в родителските срещи;

6. да се явяват в детската градина след покана от учител, директор или друг педагогически специалист в подходящо за двете страни време;

7. да присъстват и да бъдат изслушвани, когато се решават въпроси, които засягат права и интереси на детето;

8. да съдействат за изграждане и утвърждаване на авторитета и доброто име на институцията;

9. да оказват почит и уважение на педагогическите специалисти в институцията

 

Чл. 7 (1) Работещите в институцията непедагогически специалисти имат задължения:

1. да се отнасят любезно, възпитано и с уважение към всеки;

2. да зачитат правата и достойнството на личността и не допускат прояви на дискриминация.

3. да изпълняват задълженията си безпристрастно и непредубедено,

4. да създават условия за равнопоставеност на разглежданите случаи и лица;

5. да не разпространяват данни и лична информация, станала им известна при изпълнение на служебните задължения.

6. да се отнасят открито и с доверие към децата, родителите и гражданите, като зачитат техните права и достойнство на личността;

7. не допускат всякакви форми на злоупотреба със служебни правомощия, като: отправяне на заплахи, оказване на психологически натиск или физическо насилие.

 

 

Глава трета

ПРОФЕСИОНАЛНО ПОВЕДЕНИЕ

Чл. 7. (1) Педагогическите специалисти и непедагогическият персонал подпомагат ръководството на ДГ №123 „Шарл Перо” с висок професионализъм, безпристрастност и активност при разработване и провеждане на политиката на институцията, както и при изпълнението на взетите решения и осъществяване правомощията на неговите ръководители.

(2) При изпълнение на служебните си задължения следват поведение, което създава увереност у ръководителите, чиято дейност подпомага, че могат да му се доверяват и да разчитат на него.

(3) Изпълняват задълженията си честно и безпристрастно, като не допускат личните политически пристрастия да му влияят.

(4) В отношенията с колегите си проявяват уважение, коректност и толерантност, като не допускат поведение, което накърнява достойнството и правата на отделната личност.

(5) Уважават мнението на колегите си и се съобразяват с правото им на личен живот.

(6) Не допускат отправянето на обидни квалификации и дискриминационно отношение между служителите в институцията.

(7) Служителите се стремят да предотвратят конфликтни ситуации помежду си. Недопустимо е възникването на конфликт между служители на институцията в присъствието на трети, външни за организацията лица.

Чл. 8.(1). В отношенията си с колегите педагогическите специалисти проявяват коректност и не допускат поведение, накърняващо достойнството на отделната личност, като:

1. зачитат изразеното мнение и не допускат язвителни коментари;

2. изграждат и поддържат отношения на сътрудничество, уважение и търпимост;

3. с действията си укрепват авторитета на институцията и не допускат уронване на престижа на институцията;

4. носят отговорност за личното си поведение и спазват добрия тон;

5. подкрепят семействата при възпитанието на децата;

6. не използват методи, уронващи достойнството на детето;

7. не предлагат услуги, за които не притежават компетенции, квалификация и правоспособност;

8. не използват за лична облага служебното си положение.

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СЪС ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ

Чл. 9 (1) Във взаимоотношенията си с Министерството на образованието и науката и на регионалното управление на образованието представителите на  ДГ №123 „Шарл Перо” изпълняват точно, добросъвестно и в срок поставените задачи.

(2) С действията си не уронват престижа на Министерството на образованието и науката и на съответното регионално управление на образованието, а допринасят за увеличаване на доверието в него.

(3) Стриктно и изпълняват предписанията получени от регионалното управление на образованието.

(4) Поддържат добри взаимоотношения с представителите на съответното регионално управление на образованието.

(5) Осъществяват редовни срещи с представителите на общинската администрация и на бизнеса и допринасят за поддържане на добри контакти с тях..

(6) Оказват съдействие за популяризиране на добри практики, осъществени с представители на бизнеса

(7) Поддържат контакти с представителите на медиите за отразяване на добрите постижения на ДГ №123 „Шарл Перо”и укрепване на авторитета на институцията.

 

Глава четвърта

КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ 

Чл. 10. Работещите в  ДГ №123 „Шарл Перо”не допускат да бъдат поставяни във финансова зависимост или в друга обвързаност от външни лица или организации, както и да искат и да приемат подаръци, услуги, пари, облаги или други ползи, които могат да повлияят на изпълнението на служебните задължения, на решенията или да нарушат професионалния  подход по определени въпроси.

Чл. 11. Педагогическите специалисти и непедагогическият персонал придобиват и управляват имуществото си по начин, който да не създава съмнение за злоупотреба със служебното му положение.

Чл. 12. (1) Работещите в ДГ №123 „Шарл Перо”не може да:

1. използват служебното си положение за осъществяване на свои лични или на семейството си интереси;

2. участват в каквито и да е сделки, които са несъвместими с длъжността, която заемат.

Чл. 13. (1) Педагогическите специалисти в  ДГ №123 „Шарл Перо”не може да извършват срещу заплащане обучение или подкрепа на деца, с които работят в институцията, ако това заплащане е от името и за сметка на децата, включително със средства от  настоятелство;

 (2) Педагогическите специалисти подава декларация, че не са подготвяли децата за явяването им на съответния изпит срещу заплащане от тях или от родителите им.

(3) В едномесечен срок от началото на всяка учебна година педагогическите специалисти подават пред работодателя си писмена декларация относно обстоятелството дали срещу заплащане от името и за сметка на децата и учениците през предходната учебна година са извършвали обучение или подкрепа по смисъла на ал. 1.

 

Глава пета

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ДОКЛАДВАНЕ НА НАРУШЕНИЯ, ПРЕДПРИЕМАНЕ НА МЕРКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ, САНКЦИИ

Чл. 14. (1) Под нарушения на Етичния кодекс  в ДГ №123 „Шарл Перо”се разбира неспазване на описаните задължения на членовете на училищната общност.

(2) Информация за допуснати нарушения се събира чрез:

  1.  доклади от педагогическите специалисти  или непедагогическия персонал;
  2. постъпили жалби или сигнали от родители, граждани, институции

(3) Постъпилата писмена информация се регистрира в дневника за входяща кореспонденция на институцията.

Глава шеста

КОМИСИЯ ПО ЕТИКА

Чл. 15. (1) Регистрираните сигнали се разглеждат от Комисията по етика в  ДГ №123 „Шарл Перо”

(2) Съставът на комисията по етика и функциите й се обсъждат на заседание на педагогическия съвет и се определят със заповед на директора на институцията.

(3) Комисията приема правила за дейността си и запознава с тях директора на институцията.

(4) Комисията разглежда постъпилите сигнали, свързани със спазването на този Кодекс, на свои заседания в едноседмичен срок.

(5) За всяко заседание са изготвя протокол, в който се вписва и становището на Комисията.

(6) С изготвения протокол се запознава директорът за предприемане на мерки и действия по компетентност.

(7) За предприетите мерки и санкции се уведомява лицето, подало сигнала.

Глава седма

МЕРКИ ПО ПРИЛАГАНЕ

Чл. 16. (1) Етичният кодекс на детското заведение подлежи на задължително спазване от всички участници в  общността  в  ДГ №123 „Шарл Перо” независимо от заеманата длъжност и ниво в служебната йерархия.

(2) Всяко нарушение на установените с този Етичен кодекс правила се разглежда като основание за търсене и реализиране на дисциплинарна отговорност, съгласно разпоредбите на Кодекса на труда и Закона за предучилищно и училищно образование.

Чл. 17. (1) Този кодекс се довежда до знанието на всички участници в  детската градина  като се поставя на видно място в институцията и се публикува на интернет страницата ѝ.

(2) Всеки новоназначен служител се запознава с настоящия кодекс от прекия му ръководител при встъпване в длъжност / постъпване на работа.

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. (1) Запознаването с разпоредбите на Етичния кодекс , се извършва в 7-дневен срок от утвърждаването му.

(2) В случай на отсъствие на служител, същият е длъжен да се запознае с настоящия кодекс след завръщането си на работа.

§ 2. При първоначално встъпване в длъжност, непосредственият ръководител е длъжен да запознае служителя с разпоредбите на този кодекс в 7-дневен срок от постъпване на работа.

§ 3. Настоящият Етичен кодекс на ДГ №123 „Шарл Перо” влиза в сила от датата на утвърждаването му.

§ 4. Етичният кодекс на училищната общност е утвърден със Заповед № 10/ 19.09.2018г. на директора на ДГ №123 „Шарл Перо”

 

 

Директор:

/Валентина Колева/