ДГ 123 Шарл Перо
Детска градина в град София

Необходими документи за записване

ДЕТСКА ГРАДИНА № 123 „ШАРЛ ПЕРО“-

СТОЛИЧНА ОБЩИНА, РАЙОН МЛАДОСТ“

         На основание чл. 147, ал.1, т.1 и т.9 от  и Правилата за прием на деца ЦДГ и ОДЗ на територията на Столична община

РЕД ЗА ПРИЕМАНЕ НА ДОКУМЕНТИ НА КЛАСИРАНИТЕ ПРЕЗ ИСОДЗ ДЕЦА ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 Г.

 

1. ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИЕМ НА КЛАСИРАНИТЕ  ДЕЦА В ДГ № 123 СЕ ПРИЕМАТ ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН ОТ СЕДМИЦАТА В СРОКОВЕТЕ ОПРЕДЕЛЕНИ В ИСОДЗ   В СЛЕДНИТЕ ЧАСОВЕ:

▪         СУТРИН ОТ  9.00 Ч. ДО 12.00 Ч.

▪         СЛЕДОБЕД ОТ 13.00 Ч. ДО 16.00 Ч.

2. ДОКУМЕНТИ СЕ ПРИЕМАТ ОТ ДИРЕКТОРА НА ДГ № 123 ИЛИ ЗАМЕСТВАЩОТО Я ЛИЦЕ ПО ЗАПОВЕД ЗА ЗАМЕСТНИК.

3. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ, КОИТО СЕ ПРЕДСТАВЯТ ПРИ ЗАПИСВАНЕ:

3.1. ОРИГИНАЛ ОТ УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РАЖДАНЕ ЗА СВЕРЯВАНЕ НА ДАННИТЕ НА КЛАСИРАНОТО ДЕТЕ ;

3.2.ЛИЧНИ КАРТИ НА РОДИТЕЛИТЕ /ОРИГИНАЛИ/  ЗА СВЕРЯВАНЕ ДАННИТЕ НА РОДИТЕЛИТЕ/НАСТОЙНИЦИ;

3.3. АКО ЗАЯВЛЕНИЕТО СЕ ПОДАВА ОТ ДРУГ, А НЕ ОТ РОДИТЕЛ СЕ ИЗИСКВА НОТАРИАЛНО ЗАВЕРЕНО ПЪЛНОМОЩНО И СЪОТВЕТНО НОТАРИАЛНО ЗАВЕРЕНИ КОПИЯ НА ЛИЧНИ КАРТИ НА РОДИТЕЛИТЕ;

3.4. ОРИГИНАЛ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАСТОЯЩ АДРЕС ИЗДАДЕНО ОТ РАЙОН "МЛАДОСТ" ИЛИ ЛИЧНИТЕ КАРТИ НА РОДИТЕЛИТЕ /ЗА ПОСТОЯНЕН АДРЕС /ПРЕДИ ДАТАТА НА КЛАСИРАНЕ НА ДЕТЕТО:  

  В СЛУЧАИТЕ, КОГАТО В ЕДНО СЕМЕЙСТВО СЕ ОТЛЕЖДАТ ДЕЦА ОТ РАЗЛИЧНИ БРАКОВЕ ИЛИ РАЗЛИЧНИ СЪЖИТЕЛСТВА БЕЗ БРАК НА РОДИТЕЛИТЕ СЕ ИЗИСКВА ПРЕДСТАВЯНЕТО НА УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА НАСТОЯЩ АДРЕС ЗА ВСИЧКИ ДЕЦА, ВПИСАНИ В СЕМЕЙНИЯ ПРОФИЛ, ИЗДАДЕНИ ПРЕДИ ДАТАТА НА КЛАСИРАНЕ.

3.5. ЗА ДОКАЗВАНЕ НА ТРУДОВА ЗАЕТОСТ ЗА РАБОТЕЩ РОДИТЕЛ ПО ТРУДОВО ИЛИ СЛУЖЕБНО ПРАВООТНОШЕНИЕ СЕ ПРЕДСТАВЯТ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ :

o   СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ ИЛИ ОСИГУРИТЕЛЯ, КОЯТО СЪДЪРЖА  ИЗХОДЯЩ НОМЕР, МОКЪР ПЕЧАТ С ПОДПИС И ЕИК НА РАБОТОДАТЕЛЯ.

  ЗАВЕРЕНИ КОПИЯ ОТ ТРУДОВА, СЛУЖЕБНА ИЛИ ОСИГУРИТЕЛНА КНИЖКА /ЛИЦАТА ИМАТ ПРАВО ДА ЗАЛИЧИТ ТРУДОВИТЕ СИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ/.

ЗАБЕЛЕЖКА: РОДИТЕЛИ, РАБОТЕЩИ  В МВР, МО, ДАНС, НСО И ДР. ПОДОБНИ СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ЗВЕНА, КОИТО НЕ МОГАТ ДА ПРЕДСТАВЯТ КОПИЕ НА ТРУДОВА/СЛУЖЕБНА КНИЖКА ПРЕДСТАВЯТ САМО СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА.

3.6. ЗА САМООСИГУРЯВАЩИ СЕ РОДИТЕЛИ СЕ ПРЕДСТАВЯТ- КОПИЕ ОТ ПЛАТЕЖНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ВНЕСЕНИ КОПИЕ ОТ ПЛАТЕЖНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ВНЕСЕНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ПРЕДИ КЛАСИРАНЕ НА ДЕТЕТО ИЛИ ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ, ЗАВЕРЕНА В НАП.

3.7. ЗА РАБОТЕЩИ РОДИТЕЛИ В СТРАНИ-ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ СЕ ПРЕДСТАВЯ ЛЕГАЛИЗИРАН ПРЕВОД НА ДОКУМЕНТА, ВЪЗ ОСНОВА НА КОЙТО РОДИТЕЛИТЕ ПОЛАГАТ ТРУД, ИЗДАДЕН НЕ ПО-РАНО ОТ ЕДИН МЕСЕЦ ПРЕДИ ДАТАТА НА КЛАСИРАНЕТО;.

3.8. ЗА РОДИТЕЛ В ОТПУСК ПО МАЙЧИНСТВО СЕ ПРЕДСТАВЯ СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА, ЧЕ РОДИТЕЛЯТ Е В ОТПУСК ПО МАЙЧИНСТВО.

3.9. ЗА РОДИТЕЛ, НАСТОЙНИК РАБОТЕЩ ПО ДОГОВОР ЗА УПРАВЛЕНИЕ СЕ ПРЕДСТАВЯ СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ /ТЪРГОВСКОТО ДРУЖЕСТВО, С КОЕТО ЛИЦЕТО ИМА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА УПРАВЛЕНИЕ/, ЧЕ РОДИТЕЛЯТ Е ОСИГУРЕН ЗА ВСИЧКИ ОСИГУРИТЕЛНИ СЛУЧАИ, КОЯТО СЪДЪРЖА ИЗХОДЯЩ НОМЕР, МОКЪР ПЕЧАТ С ПОДПИС И ЕИК НА РАБОТОДАТЕЛЯ;

3.10.  РОДИТЕЛ, РЕДОВЕН СТУДЕНТ ВЪВ ВУЗ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА ПРЕДСТАВЯ СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА ОТ АКРЕДИТИРАН ВУЗ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА;

3.11. ЗА РОДИТЕЛ ЗАПИСАН ЗА РЕДОВНА ДОКТОРАНТУРА – КОПИЕ ОТ ЗАПОВЕД ЗА ЗАЧИСЛЯВАНЕ В РЕДОВНА ДОКТАРАНТУРА;

3.12.  ДЕЦА, КЛАСИРАНИ ПО СОЦИАЛНИ КРИТЕРИИ ПРЕДСТАВЯТ ДОКУМЕНТИТЕ, СЪГЛАСНО ЗАЯВЕНОТО ПРЕДИМСТВО ОТ ПРАВИЛАТА ЗА ПРИЕМ, ОПИСАНИ ОТ Т.6  ДО Т.13

 МЕДИЦИНСКИ ДОКУМЕНТИ :

3.13. ОРИГИНАЛ НА  ЗДРАВНО-ПРОФИЛАКТИЧНА КАРТА НА ДЕТЕТО, ПОПЪЛНЕНА ОТ ЛИЧНИЯ ЛЕКАР ВЪВ ВСИЧКИТЕ Й РАЗДЕЛИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ХРОНИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ, АЛЕРГИИ, МИНАЛИ ЗАБОЛЯВАНИЯ, НАСЛЕДСТВЕНА ОБРЕМЕНЕНОСТ И ДР.;

3.14.   ИМУНИЗАЦИОНЕН ПАСПОРТ ИЛИ ПИСМО ОТ ЛИЧНИЯ ЛЕКАР ЗА ИМУНИЗАЦИОННИЯ СТАТУС НА ДЕТЕТО, СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА НАРЕДБА№ 15/2005 ГОД. НА МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ЗА ИМУНИЗАЦИИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ – ОРИГИНАЛ;

4.  СЛЕД ПРОВЕРКА НА ВСИЧКИ ДОКУМЕНТИ И УСТАНОВЯВАНЕ НА КОРЕКТНОСТ В ПОДАДЕНИТЕ ДАННИ СЕ ПОСТАВЯ ВХОДЯЩ  НОМЕР НА ЗАЯВЛЕНИЕТО ЗА ЗАПИСВАНЕ И ДИРЕКТОРЪТ НА ДГ № 123 ЗАПИСВА ДЕТЕТО ПРЕЗ ИНФОРМАЦИННАТА СИСТЕМА.

5.  ПРИ КОНСТАТИРАНЕ НА НЕВЯРНА ИНФОРМАЦИЯ ИЛИ НЕПРЕДСТАВЕНИ ПЪЛЕН НАБОР ОТ ДОКУМЕНТИ НЕ СЕ ПОСТАВЯ ВХОДЯЩ НОМЕР НА ЗАЯВЛЕНИЕТО ДО ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕТОЧНОСТИТЕ И НЕ СЕ ЗАПИСВА СЪОТВЕТНОТО ДЕТЕ. 

6. ЗАЯВЛЕНИЯТА ЗА ЗАПИСВАНЕ НА ДЕЦАТА СЕ РАЗПЕЧАТВАТ ОТ ДГ № 123. НЕ СЕ ПРИЕМАТ ЗАЯВЛЕНИЯ РАЗПЕЧАТАНИ ОТ РОДИТЕЛИТЕ

7.АКО РОДИТЕЛ ЖЕЛАЕ ДА НЕ ЗАПИСВА КЛАСИРАНО ДЕТЕ СЛЕДВА ДА ПОДАДЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ОТКАЗ ОТ ЗАПИСВАНЕ ПРИ ДИРЕКТОРА / СВОБОДЕН ТЕКСТ/ В СРОКОВЕТЕ, ОПИСАНИ В ИНФОРМАЦИОННАТАСИСТЕМА.

 

ВАЖНО!!!

СПОРЕД КОДЕКСА ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ ПАРИЧНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА МАЛКО ДЕТЕ НЕ СЕ ИЗПЛАЩАТ ПРИ НАСТАНЯВАНЕ НА ДЕТЕТО В ДЕТСКА ГРАДИНА/ ДЕТСКА ЯСЛА.

НЕОБХОДИМО Е ДА СЕ ПОДАДЕ ПРИ РАБОТОДАТЕЛЯ УДОСТОВЕРЕНИЕ ПО ОБРАЗЕЦ - ПРИЛОЖЕНИЕ №9 ИЛИ НОВО УДОСТОВЕРЕНИЕ ПО ОБРАЗЕЦ, СЪГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЕ №10 С ДАННИ, ОТНОСНО ПРОМЯНАТА В ОБСТОЯТЕЛСТВАТА, СВЪРЗАНИ С ИЗПЛАЩАНЕ НА ОБЕЗЩЕТЕНИЯТА (ЧЛ. 10 ОТ НПОПДОО)