ДГ 123 Шарл Перо
Детска градина в град София

Проект "Силен старт"

Проект BG05SFPR0011.003-0001 "Силен старт" с бенефициент МОН 

Детска градина № 123 "Шарл Перо" участва в проект BG05FPR0011.003-0001 " Силен старт". Проектът се реализира по Програма "Образование" 2021-2027г., с финансирана от Европейкия съюз, чрез Европейски структурни и инвестиционни фондове. Във ДГ № 123 ще се реализират следните дейности:

Дейност 1: Повишаване квалификацията на педагогическите специалисти, както и обучения на непедагогически персонал, за осигуряване на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие, съобразно индивидуалните потребности на всяко дете.

Дейност 3: Допълнителна подкрепа за личностно развитие на деца със СОП, в риск, с хронични заболявания, за трайно приобщаване в предучилищното образование.

Дейност 4: Обща подкрепа чрез предоставяне на допълнително обучение на българки език; практичеки занимания, изграждащи зелени умения; апробиране на сътрудничество между ангажираните с образование и грижа в ранна детска възраст институции.