ДГ 123 Шарл Перо
Детска градина в град София

Активно приобщаване в системата на предучилищното образование

По дейност 1 се работи с 12 деца от всички възрастови групи. Прилага се специална методика за допълнително обучение по БЕЛ, с цел активно им социално включване приобщаване в системата на предучилищното възпитание.  Работят учители от ДГ №123, които самостоятелно определят инструментите и методите за усвояване на БЕЛ според потребностите на децата.

По дейност 2 Обезпечаване на средства за изплащане на такси на деца от ДГ №123.